گرفتن نشانه هایی است که کسی شما را له کرده است قیمت

نشانه هایی است که کسی شما را له کرده است مقدمه

نشانه هایی است که کسی شما را له کرده است